Privacyverklaring Vital Lifestyle

Vital Lifestyle, gevestigd in Nederland, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Vital Lifetsyle met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (de “AVG”).


TOEPASSING
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Vital Lifestyle persoonsgegevens verwerkt:

>> (potentiële) patiënten
>> bezoekers aan de praktijk van Vital Lifestyle
>> deelnemers aan bijeenkomsten van neuroCare Group Netherlands bv
>> alle overige personen die met Vital Lifestyle contact opnemen of van wie Vital Lifestyle persoonsgegevens verwerkt


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Vital Lifesstyle verwerkt persoonsgegevens die:
>> een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens
>> met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers
>> tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Vital Lifestyle zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.


DOELEINDEN VERWERKING
Vital Lifestyle verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
>> het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd
>> het verbeteren van de praktijkwebsite ww.vitallifestyle.nl
>> het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers
>> het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.


RECHTSGROND
Vital Lifestyle verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
>> toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
>> een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


VERWERKERS
Vital Lifestyle kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van neuroCare Group Netherlands bv persoonsgegevens verwerken. neuroCare Group Netherlands bv sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.


PERSOONSGEGEVENSDELEN MET DERDEN
Vital Lifestyle deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Vital Lifestyle deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


DOORGIFTE BUITEN DE EER
Vital Lifestyle geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Vital Lifestyle ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Vital Lifestyle bewaart niet persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaart Vital Lifestyle persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 24 maanden.


WIJZIGINGEN PRIVACYSTATEMENT
Vital Lifestyle kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Vital Lifestyle bv gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.RECHTEN, VRAGEN, KLACHTEN
U hebt het recht Vital Lifestyle te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Vital Lifestyle door een e-mailbericht te sturen naar karin@vitallifestyle.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Vital Lifestyle persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Vital Lifestyle door een e-mailbericht te sturen naar karin@vitallifestyle.nl. Een klacht tracht Vital Lifestyle naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).